Regulamin Promocji "Mini produkt w prezencie"

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Mini produkt w prezencie”, zwanej dalej „Promocją”, jest Firma SPAConcept Patryk Patrzała z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 24, NIP: 534-224-16-89, zwana dalej „Organizatorem”.
 1. Niniejsza promocja polega na dołączeniu do każdego zamówionego poprzez stronę www.dermalogica.pl produktu kosmetycznego – mini produktu Dermalogica w zrabatowanej cenie 0 zł. Szczegółowe warunki uczestnictwa i przebieg promocji określone zostały w § 2 niniejszego Regulaminu.
 1. Promocja trwa od 6 marca 2019r. do 10 marca 2019r. lub wyczerpania zapasów promocyjnych.
 2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdego, kto w okresie promocyjnym dokona zakupu przynajmniej jednego produktu na stronie www.dermalogica.pl.
 2. Warunkiem niezbędnym do udziału w niniejszej Promocji jest dokonanie zamówienia na stronie www.dermalogica.pl. W przypadku spełnienia tego warunku Uczestnik otrzyma bezpłatnie jeden wybrany losowo mini produkt z listy produktów wymienionych w punkcie 3.
 3. Rabat udzielony przez Organizatora Promocji, polegający na dołączeniu do każdego zamówionego produktu – mini produktu w promocyjnej cenie 0 zł, ograniczony jest do jednej sztuki mini produktu spośród wymienionych poniżej:

Active Moist 10 ml

Dermal Clay Cleanser 30 ml

Dynamic Skin Recovery SPF50 7 ml

Multi-Active Toner 30 ml

Intensive Moisture Balance NEW 7 ml

Oil Control Lotion 10 ml

Special Cleansing Gel 30 ml

UltraCalming Cleanser 30 ml

Daily Cleansing Shampoo 50 ml

Daily Conditioning Rinse 50 ml

UltraCalming Mist 10 ml

PreCleanse 15 ml

Daily Superfoliant 4 g

Daily Microfoliant 4 g

 1. Po dokonaniu zakupów Klientowi zostanie udzielony Rabat do zamówienia o wartości promocyjnego mini produktu wskazanego w paragrafie 2, punkcie 3.
 2. Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. Klient ma prawo do skorzystania z jednej akcji, promocji, rabatu lub obniżki.
 3. Pula produktów przeznaczonych jako gratis do zakupów jest ograniczona. Organizator zastrzega możliwość zakończenia promocji lub nie dołączenia gratisu w przypadku wyczerpania produktu stanowiącego gratis do zakupów.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Uczestnik ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym.

 

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można przesyłać na adres Organizatora: SPAConcept Patryk Patrzała, ul. Polna 24,  05-816 Michałowice.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację tj., imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz dokładny opis i uzasadnienie powodu reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich wpłynięcia.
 4. Organizator powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.dermalogica.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest SPAConcept Patryk Patrzała z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 24, NIP: 534-224-16-89. Dane osobowe uczestników Promocji są przetwarzane w celu realizacji Promocji, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w Promocji. Więcej informacji o przysługujących uczestnikowi Promocji prawach w zakresie ochrony danych osobowych zawiera Regulamin Promocji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.