Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SPAconcept Patryk Patrzała z siedzibą w Michałowicach przy ul. Polna 24, 05-816 Michałowice;

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako usprawiedliwionego interesu administratora;

  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt;

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;

  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu;

  8. decydując się na kontakt (akceptując treść formularza) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przedmiotu kontaktu i danych wskazanych w formularzu.