Regulamin Promocji "Międzynarodowy Dzień Szczęścia"

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Międzynarodowy Dzień Szczęścia”, zwanej dalej „Promocją”, określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji w formie sprzedaży rabatowej o nazwie „Międzynarodowy Dzień Szczęścia”, jest Firma SPAconcept Patryk Patrzała z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 24, NIP: 534-224-16-89, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Promocja polega na otrzymaniu limitowanego zestawu The Powder Exfoliant przy zakupach za min. 359 pln na stronie www.dermalogica.pl. Niezbędnym warunkiem jest wpisanie specjalnego kodu rabatowego "DUOSET". Promocja nie łączy się z innymi rabatami, akcjami specjalnymi.  
 4. Szczegółowe warunki uczestnictwa i przebieg Promocji określone zostały w § 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Promocja trwa od 25 listopada 2022 r. do 28 listopada 2022 r. lub do wyprzedania produktów.
 6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1.  Promocja przeznaczona jest dla każdego, kto w okresie promocyjnym dokona zakupów za min 359 pln.
 2.  Warunkiem niezbędnym do udziału w niniejszej Promocji jest dokonanie zamówienia na stronie www.dermalogica.pl za min 359 pln. Kod rabatowy jest wymagany. W przypadku spełnienia warunku Uczestnik otrzyma limitowany zestaw The Powder Exfoliant Duo.
 3. Organizator zastrzega, iż promocja jest ograniczona do wyprzedaży stanów magazynowych. 
 4. Przyznany przez Organizatora przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy lub produkt oraz ma charakter nieprzenoszalny.
 5. Uczestnik Promocji dokonując zakupu produktów ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia Organizatora do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji.
 6. Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się z Promocją. Klient ma prawo do skorzystania z jednej akcji, promocji, rabatu lub obniżki, które w danym momencie dostępne są poprzez stronę www.dermalogica.pl.
 7. Organizator zastrzega możliwość zakończenia promocji przypadku wyczerpania produktów dostępnych na stanie magazynowym.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Uczestnik ma obowiązek zwrócić produkty w stanie nienaruszonym. W wypadku naruszenia stanu opakowania produktu, Klient zobowiązany będzie do zapłaty ceny za produkt zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili organizacji Promocji.
 9. Zwrot produktów może dotyczyć wyłącznie całego zamówienia, a kwota podlegająca zwrotowi dotyczy ceny produktów w dniu sprzedaży.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można przesyłać na adres Organizatora: SPAconcept Patryk Patrzała, ul. Polna 24, 05-816 Michałowice.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację tj., imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz dokładny opis i uzasadnienie powodu reklamacji.
 3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Organizator powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.dermalogica.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Organizatora.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora na 2 dni przed terminem jej zakończenia.
 4. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest SPAconcept Patryk Patrzała z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 24, NIP: 534-224-16-89. Dane osobowe uczestników Promocji są przetwarzane w celu realizacji Promocji, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w Promocji. Więcej informacji o przysługujących uczestnikowi Promocji prawach w zakresie ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie dermalogica.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.