Regulamin Promocji "Prezent dla subskrybentów"

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Prezent dla subskrybentów”, zwanej dalej „Promocją”, jest Firma SPAConcept Patryk Patrzała z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 24, NIP: 534-224-16-89, zwana dalej „Organizatorem”.
 1. Niniejsza promocja polega na naliczeniu do każdego zamówienia zrealizowanego poprzez stronę www.dermalogica.pl, 20% rabatu, dla każdego Uczestnika, który zapisał się na newsletter wysyłany przez firmę SPAConcept Patryk Patrzała i który przy realizacji zamówienia wprowadził kod promocji: „RABAT20”. Szczegółowe warunki uczestnictwa i przebieg promocji określone zostały w § 2 niniejszego Regulaminu.
 1. Promocja trwa  od 22 sierpnia 2019r. do 25 sierpnia 2019r. lub wyczerpania zapasów promocyjnych.
 2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdego, kto w okresie promocyjnym dokona zakupów za dowolną kwotę i przy realizacji zamówienia wprowadzi kod promocji: „RABAT20”.
 2.  Warunkiem niezbędnym do udziału w niniejszej Promocji jest zapisanie się na newsletter na stronie www.dermalogica.pl i wpisanie przy realizacji zamówienia kodu promocji: „RABAT20”. W przypadku spełnienia tego warunku Uczestnik otrzyma 20% rabat na zakupy na cały asortyment w sklepie www.dermalogica.pl.
 3. Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. Klient ma prawo do skorzystania z jednej akcji, promocji, rabatu lub obniżki.
 4. Pula produktów przeznaczonych jako gratis do zakupów jest ograniczona. Organizator zastrzega możliwość zakończenia promocji w przypadku wyczerpania produktu stanowiącego przedmiot promocji.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Uczestnik ma obowiązek zwrócić produkt w stanie nienaruszonym. Kwota, jaką w przypadku zwrotu towaru otrzyma Uczestnik, będzie uwzględniała naliczony Uczestnikowi rabat, wynikający z Promocji.

 

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można przesyłać na adres Organizatora: SPAConcept Patryk Patrzała, ul. Polna 24,  05-816 Michałowice.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację tj., imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz dokładny opis i uzasadnienie powodu reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich wpłynięcia.
 4. Organizator powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.dermalogica.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest SPAConcept Patryk Patrzała z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 24, NIP: 534-224-16-89. Dane osobowe uczestników Promocji są przetwarzane w celu realizacji Promocji, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w Promocji. Więcej informacji o przysługujących uczestnikowi Promocji prawach w zakresie ochrony danych osobowych zawiera Regulamin Promocji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.